top
logo

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Pasitikėjimo telefonas  (8-45) 503 333

_______________________________________

   Norintiems tapti policijos pareigūnais

________________________________________

Ką daryti praradus tapatybės kortelę ar pasą

_______________________________________

DĖMESIO!!!

Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas išsikėlė į kitas patalpas. Informacija čia.

____________________________

 

INTERESANTAMS ŽINOTINA! 

Užsieniečiai, gyvenantys Rokiškio rajone ar jame ketinantys gyventi, prašymus ir dokumentus dėl teisinės padėties patvirtinimo pateikia Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Užsieniečių reikalų poskyryje Panevėžyje, K. Binkio g. 14 (202, 203 kab., tel. (8 45) 503 420, 503 142, 503 137). Atvykimo laiką galima rezervuoti internetu:https://www.epolicija.lt. Fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką galima pateikti atvykus į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Užsieniečių reikalų poskyrį arba internetu: https://epis.vrm.lt.

 

 

Daugiau apie konkursą čia

Konkurso nuostatus skaitylite čia . Testas, kurį reikia išspręsti, čia.


Kvietimas užsieniečiui PDF Spausdinti Email
 

Fizinis arba juridinis asmuo nustatytos formos prašymą patvirtinti kvietimą gali užpildyti ir jį pateikti elektroniniu būdu https://epis.vrm.lt.

 

KVIETIMAS UŽSIENIEČIUI

 

Patvirtintas Lietuvos Respublikos fizinio arba juridinio asmens kvietimas užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką (toliau – kvietimas) yra pagrindas užsienio valstybės piliečiui ar asmeniui be pilietybės (toliau – užsienietis) prašyti išduoti Šengeno trumpalaikę (C) vizą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje, jeigu užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką nustatyta vizos turėjimo sąlyga.

 

KĄ TURI PATEIKTI FIZINIS ASMUO?

 

laisvos formos prašymą patvirtinti kvietimą, adresuotą migracijos valdybai. Prašyme nurodoma:Fizinis asmuo, pageidaujantis, kad būtų patvirtintas kvietimas, turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – asmens tapatybės kortelę, pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba kelionės dokumentą ir

fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, pateikiamo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje arba kelionės dokumento) pavadinimas, serija ir numeris, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

 • kviečiamo užsieniečio lytis, vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė, užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio kelionės dokumento pavadinimas, serija ir numeris, gyvenamosios vietos adresas, giminystės arba kitoks ryšys su kviečiančiu asmeniu, kartu vykstančio sutuoktinio vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, lytis, pilietybė kelionės dokumento pavadinimas, serija ir numeris bei kartu vykstančių jų vaikų vardai ir pavardės, gimimo datos, lytis, pilietybė, kelionės dokumento pavadinimas, serija ir numeris, atvykimo tikslas, atvykimo ir išvykimo datos, buvimo Lietuvoje dienų skaičius, patalpų, kuriose užsienietis apgyvendinamas, adresas, šių patalpų savininko vardas ir pavardė arba viešbučio, kuriame užsienietis bus apgyvendinamas, pavadinimas ir adresas. Vardai ir pavardės rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis ( iš užsieniečio kelionės dokumento);

 • įsipareigojimas pasirūpinti, kad kviečiamas užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas (gyvenamojoje patalpoje, kurioje kiekvienam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, įskaitant ir patį užsienietį, tenka ne mažiau 7 kvadratinių metrų gyvenamojo ploto) ir kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.

KĄ TURI PATEIKTI JURIDINIS ASMUO?

 

laisvos formos kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką,adresuotą Lietuvos Respublikos migracijos skyriaus, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra juridinio asmens registracijos arba buveinės vieta, pavadinimas. Kvietime nurodoma:Juridinis asmuo, pageidaujantis, kad būtų patvirtintas kvietimas, turi pateikti registracijos dokumentą ir

 • juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, Juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą asmenį, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas), adresas, telefonas, faksas; juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė, pareigos;

 • kviečiamo užsieniečio vardas ir pavardė (vardai ir pavardės rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis – iš užsieniečio kelionės dokumento), gimimo data ir vieta, pilietybė, kelionės dokumento serija ir numeris, gyvenamosios vietos adresas, atstovaujama įmonė, įstaiga ar organizacija, pareigos, atvykimo tikslas, atvykimo ir išvykimo datos, buvimo Lietuvoje dienų skaičius, patalpų, kuriose užsienietis bus apgyvendinamas, adresas, šių patalpų savininko vardas ir pavardė arba viešbučio, kuriame užsienietis bus apgyvendinamas, pavadinimas ir adresas;

 • įsipareigojimas pasirūpinti, kad kviečiamas užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas ir kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme patvirtinti kvietimą nurodytus duomenis.

Kvietimas patvirtinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Už kvietimo patvirtinimą yra nustatyta valstybės rinkliava – 4,90 Eur. Mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“ (įmokos kodas – 5740). Šią rinkliavą galima sumokėti banko kortele Panevėžio miesto Migracijos skyriuje.

Kvietimai tvirtinami elektroniniu būdu. Tokio kvietimo nebereikia pateikti prašant vizos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, pakanka pasakyti elektroninio kvietimo numerį.

Elektroniniu būdu patvirtinus kvietimus, kvietėjui jo prašymu gali būti išduodamas išspausdintas lapas, kuriame nurodytas kvietimo numeris ir kvietėjo bei kviečiamo asmens duomenys. Jeigu kvietimas adresuotas Lietuvos Respublikai atstovaujančiai Šengeno valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje, tai išspausdinamas lapas, kuriame kvietimo duomenys nurodyti dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), kuris patvirtinamas migracijos tarnybos antspaudu ir įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo parašu.

Nustačius priežastis, dėl kurių kvietimas negali būti tvirtinamas, surašomas sprendimas atsisakyti tvirtinti kvietimą, apie kurį raštu informuojamas kviečiantis asmuo.


KADA KVIETIMO NEREIKALAUJAMA?

 

 • užsienietis yra pilietis valstybės, įtrauktos į valstybių, kurių piliečiams viza gali būti išduota be fizinio arba juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą;

 • užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio sutuoktinis arba vaikas iki 18 metų ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis yra sudaręs rašytinę turizmo paslaugų teikimo sutartį su akredituotu kelionių organizatoriumi ar kelionių agentūra;

 • yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento arba diplomatinės atstovybės vadovo raštiškas prašymas vizų tarnyboje užsienyje išduoti vizą;

 • užsienietis pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba vizų tarnybos užsienyje išduotą užsieniečio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą. Kvietimo nereikalaujama ir iš kartu vykstančių šio užsieniečio šeimos narių;

 • viza išduodama pasienio kontrolės punktuose;

 • užsienietis vyksta į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar kitos Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos organizuotame oficialiame susitikime ar renginyje ir pateikia tai patvirtinantį atitinkamos institucijos raštą;

 • užsienietis vyksta labdaros ir humanitarinės pagalbos Lietuvos Respublikai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis yra tarptautinės organizacijos, kurios narė yra Lietuvos Respublika, atstovas ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis vieną kartą per metus vyksta lankyti šeimos narių kapų, esančių Lietuvos Respublikoje, ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis sunkiai serga arba jam reikalinga skubi medicininė pagalba ir pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos išduotą tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis lydi sunkiai sergantį asmenį ir pateikia dokumentą, patvirtinantį tokio lydėjimo būtinumą;

 • užsienietis vyksta lankyti sunkiai sergančio šeimos nario ar giminaičio ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis vyksta į šeimos nario arba giminaičio laidotuves ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis yra Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančios valstybės piliečio šeimos narys ir turi tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsienietis turi teisę gyventi Europos Sąjungos valstybėje narėje ir turi tai patvirtinantį dokumentą;

 • užsieniečiui nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikoje registruotas būstas (vienbutis gyvenamasis namas, jo dalis, butas ar kitos gyvenamosios patalpos, tinkamos asmeniui arba šeimai gyventi), kurio  ploto nuosavybės teise jam priklauso ne mažiau kaip 7 kvadratiniai metrai. Tokiomis pat sąlygomis kartu su užsieniečiu gali vykti ir jo šeimos nariai, jeigu kiekvienam šeimos nariui (įskaitant ir patį užsienietį) tenka ne mažiau kaip po 7 kvadratinius metrus užsieniečiui nuosavybės teise priklausančio būsto (gyvenamosios patalpos) gyvenamojo ploto;

 • užsienietis pateikia sprendimą dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo arba teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą. Kvietimo nereikalaujama ir iš kartu vykstančių šio užsieniečio šeimos narių;

 • užsienietis, kurio pilietinės teisės yra atkurtos pagal Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymą, pateikia šiame įstatyme nustatytą pažymėjimą apie jo nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo laiką. Kvietimo nereikalaujama ir iš kartu vykstančių šio užsieniečio šeimos narių;

 • užsienietis yra jūrininkas, vykstantis į Lietuvos Respublikos jūrų uoste stovintį laivą, ir pateikia laivo savininko arba įmonės, teikiančios laivo agentavimo paslaugas, prašymą.

 

KUR REIKIA KREIPTIS, KAI NORIMA IŠKVIESTI UŽSIENIETĮ, SUNKIAI SERGANT AR MIRUS ŠEIMOS NARIUI ARBA GIMINAIČIUI?

 

Kai užsienietis vyksta lankyti sunkiai sergančio šeimos nario ar giminaičio arba vyksta į jo laidotuves, pateikiamas fizinio asmens laisvos formos prašymas išduoti užsieniečiui vizą ir dokumentas, patvirtinantis sunkios ligos ar mirties faktą. Laisvos formos prašyme išduoti vizą fizinis asmuo turi nurodyti atvykstančio užsieniečio pilietybę, vardą, pavardę, gimimo datą, kelionės dokumento pavadinimą, seriją, numerį, atvykimo datą ir vizų tarnybą į kurią užsienietis kreipsis su prašymu išduoti vizą.

Fizinis asmuo laisvos formos prašymą išduoti vizą užsieniečiui mirties ar sunkios ligos faktą patvirtinantį dokumentą pateikia:

 • jeigu užsienietis dėl vizos išdavimo kreipiasi į vizų tarnybą užsienyje ar į pasienio kontrolės punktą – gyvenamosios vietos migracijos tarnybai;

 • jeigu užsienietis kreipiasi į pasienio kontrolės punktą ne darbo dienomis arba po darbo valandų – gyvenamosios vietos policijos įstaigos budėtojui.

 

 
 Svetainės medis   Lietuvių kalba  Information will be available soon in English 

Apklausa

Kur sužinote apie Panevėžio apskrities policijos darbą?
 

Kas prisijungę

Mes turime 638 svečius online

Naudingos nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

bottom

Pastebėjus netikslumus pranešti tel. (8 45) 503 030, svetainės administratoriui.
Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys, tel. (8 45) 503 312, faks. (8 45) 503 235, el.paštas paneveziovpk@policija.lt
Valstybės biudžetinė įstaiga.Kodas 291008610. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.